19 Grudzień 2018, 5:11

Dwudziesta druga Niedziela zwykła

03.09.2017, 10:17

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Mateusza 16,21-27.

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: "Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie".
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: "Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku".
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

Dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła

27.08.2017, 11:12

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Mateusza 16,13-20.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?"
A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków".
Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?"
Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego".
Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Dwudziesta Niedziela zwykła - Uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej Królowej w Nowej Bogacicy

20.08.2017, 10:06

zdjęcie niedostępne

Dziś uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Królowej patronki Nowej Bogacicy.

W kościele filialnym w Bukowej-Nowej Bogacicy o godz. 11:00 suma odpustowa za ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej w intencji Parafian z Nowej Bogacicy i Bukowej.

Ewangelia wg św. Mateusza 15,21-28.

Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu.
A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: "Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha".
Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: "Odpraw ją, bo krzyczy za nami".
Lecz On odpowiedział: "Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela".
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: "Panie, dopomóż mi".
On jednak odparł: "Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom".
A ona odrzekła: "Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów".
Wtedy Jezus jej odpowiedział: "O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!" Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

15.08.2017, 10:03

zdjęcie niedostępne

Św. German z Konstantynopola (?-733), biskup
Pierwsza homilia na Zaśnięcie Matki Bożej

„Wzięta do chwały nieba z duszą i ciałem” (Kolekta)


Żywa świątynio najświętszej boskości jedynego Syna, Matko Boża – naprawdę, powtarzam to z dziękczynieniem – twoje wniebowzięcie w żaden sposób nie oddaliło cię od chrześcijan. Ty żyjesz, nie podlegając zepsuciu, a jednak nie pozostajesz daleko od tego znikomego świata. Wręcz przeciwnie, jesteś blisko tych, którzy cię wzywają, a szukającym z wiarą pozwalasz się znaleźć. Słusznym jest, aby twój duch pozostał zawsze silny i żywy, a twoje ciało nieśmiertelne. Bo jakże rozkład ciała mógłby cię zmienić w proch – ciebie, która uwolniłaś człowieka od zepsucia śmierci przez Wcielenie twego Syna?...

Dziecko szuka i pragnie swej matki, a matka lubi przebywać ze swoim dzieckiem. Podobnie, skoro miałaś w twym sercu matczyną miłość do twojego Syna i Boga, to powinnaś móc powrócić do Niego, a Bóg, ze względu na miłość synowską wobec ciebie, słusznie mógł dać ci łaskę dzielenia Jego stanu. W ten sposób, martwa dla rzeczy przemijających, przeniosłaś się do przybytków nieprzemijających w wieczności, gdzie mieszka Bóg i odtąd dzielisz Jego życie...

Cieleśnie byłaś Jego mieszkaniem, a teraz On stał się miejscem twego spoczynku. „To jest miejsce mego odpoczynku na wieki” (Ps 132,14). Tym miejscem spoczynku jest ciało, które przybrał, wziąwszy je uprzednio od ciebie, Matko Boża – ciało, w którym, jak wierzymy, ukazał się obecnemu światu i ukaże w przyszłym, kiedy przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Skoro jesteś przybytkiem Jego wiecznego spoczynku, oddalił On od ciebie zepsucie i wziął cię do siebie, pragnąc zachować cię w swej obecności i miłości. Oto dlaczego przyznaje ci wszystko, o co poprosisz, jako matce troszczącej się o swoje dzieci, a wszystko, czego zapragniesz, On dokonuje z boską mocą – On, błogosławiony na wieki.

Uroczystość Patrona naszego kościoła i naszej parafii Świętego Rocha

13.08.2017, 10:18

zdjęcie niedostępne

Zapraszamy dziś na uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha do kościoła parafialnego w Starych Budkowicach.
Suma odpustowa o godz. 11.00.


Św. Roch, z pochodzenia był Francuzem. Żył w XIV wieku.
0 Jego życiu dowiadujemy się z podań, niejednokrotnie legendarnych.
Urodził się w zamożnej rodzinie w Montpellier. Od młodości musiał odznaczać się wielką pobożnością. Zafascynowany, prawdopodobnie kultem św. Franciszka z Asyżu (który w tym czasie rozprzestrzeniał się w Europie) sprzedał odziedziczony po zmarłych rodzicach majątek, zaś uzyskane pieniądze rozdał ubogim w mieście.
Następnie wyruszył pieszo w pielgrzymkę do Rzymu.
Po drodze, w kilku miejscowościach, napotkał szerzącą się epidemię dżumy. Nie troszcząc się o własne bezpieczeństwo, opiekował się zarażonymi. Podobnie postępował, gdy po kilku latach wędrówki dotarł do Wiecznego Miasta. Również tam swoją pobożność ubogacał służąc ubogim i chorym. Jego postawa oraz dar uzdrawiania zjednały mu opinię świętego.
Gdy zaraza w Rzymie wygasła i miasto powróciło do normalnego życia, Roch postanowił powrócić do Francji.
W drodze powrotnej znów zastał epidemię dżumy – tym razem w Piacenza. Posługując zadżumionym, tym razem sam zaraził się tą chorobą. W poddaniu się woli Bożej, by nie zarazić innych, schronił się w pobliskim lesie. Według podania, wytropił go tam pies (w legendach nazywany Roszkiem). Po śladach psa odkrył Rocha właściciel pobliskiego gospodarstwa. Człowiek ten zabrał go do siebie i opiekował się nim aż do wyzdrowienia.
Wróciwszy do zdrowia, św. Roch udał się w dalszą podróż. Jednakże w przygranicznym miasteczku Angera aresztowano go pod zarzutem szpiegostwa. Następnie poddano torturom i uwięziono na ponad 5 lat. Wycieńczony chorobą i torturami zmarł 16 sierpnia około 1327 r., w wieku zaledwie 32 lat.
Według podań niektórych hagiografów, po Jego śmierci, na ścianie celi więziennej odkryto napis:

Panie, jeśli mam o co prosić, to spraw łaskawie,
aby dla zasług najukochańszego Syna Twego
został uleczony każdy, kto mnie
w zaraźliwej chorobie wezwie o pomoc.
Gdy rozpoznano, kim był nieznany więzień, ciało św. Rocha umieszczono w miejscowym kościele parafialnym, uznając go za męża świętego. Wkrótce jednak przeniesiono je do Wenecji.
Wraz ze śmiercią Rocha rozpoczął się jego kult jako patrona od zarazy. Szybko rozprzestrzenił się we Francji, zawędrował do Niemiec i Włoch. W Rzymie papież Aleksander VI wystawił ku czci Świętego kościół, a Pius IV ufundował szpital, powierzając go bractwu św. Rocha (1560).
Kult św. Rocha rozwijał się, gdy liczne epidemie dziesiątkowały ludność. Rozwojowi sprzjała również działalność franciszkanów, którzy uważali go za swojego tercjarza.
W Polsce św. Roch był czczony już w XV wieku i zapewne w tym czasie jego kult dotarł do Krakowa, gdzie obok św. Sebastiana stał się patronem chroniącym od zarazy. Stał się zatem św. Roch patronem chroniącym od wszelkich chorób i szczególnym opiekunem zwierząt domowych.


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 następna >>