16 Lipiec 2019, 23:18

Dwudziesta trzecia Niedziela zwykła

10.09.2017, 10:09

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Mateusza 18,15-20.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata.
Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa.
Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie.
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich".

Dwudziesta druga Niedziela zwykła

03.09.2017, 10:17

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Mateusza 16,21-27.

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: "Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie".
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: "Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku".
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

Dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła

27.08.2017, 11:12

zdjęcie niedostępne

Ewangelia wg św. Mateusza 16,13-20.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?"
A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków".
Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?"
Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego".
Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Dwudziesta Niedziela zwykła - Uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej Królowej w Nowej Bogacicy

20.08.2017, 10:06

zdjęcie niedostępne

Dziś uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Królowej patronki Nowej Bogacicy.

W kościele filialnym w Bukowej-Nowej Bogacicy o godz. 11:00 suma odpustowa za ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej w intencji Parafian z Nowej Bogacicy i Bukowej.

Ewangelia wg św. Mateusza 15,21-28.

Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu.
A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: "Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha".
Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: "Odpraw ją, bo krzyczy za nami".
Lecz On odpowiedział: "Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela".
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: "Panie, dopomóż mi".
On jednak odparł: "Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom".
A ona odrzekła: "Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów".
Wtedy Jezus jej odpowiedział: "O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!" Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

15.08.2017, 10:03

zdjęcie niedostępne

Św. German z Konstantynopola (?-733), biskup
Pierwsza homilia na Zaśnięcie Matki Bożej

„Wzięta do chwały nieba z duszą i ciałem” (Kolekta)


Żywa świątynio najświętszej boskości jedynego Syna, Matko Boża – naprawdę, powtarzam to z dziękczynieniem – twoje wniebowzięcie w żaden sposób nie oddaliło cię od chrześcijan. Ty żyjesz, nie podlegając zepsuciu, a jednak nie pozostajesz daleko od tego znikomego świata. Wręcz przeciwnie, jesteś blisko tych, którzy cię wzywają, a szukającym z wiarą pozwalasz się znaleźć. Słusznym jest, aby twój duch pozostał zawsze silny i żywy, a twoje ciało nieśmiertelne. Bo jakże rozkład ciała mógłby cię zmienić w proch – ciebie, która uwolniłaś człowieka od zepsucia śmierci przez Wcielenie twego Syna?...

Dziecko szuka i pragnie swej matki, a matka lubi przebywać ze swoim dzieckiem. Podobnie, skoro miałaś w twym sercu matczyną miłość do twojego Syna i Boga, to powinnaś móc powrócić do Niego, a Bóg, ze względu na miłość synowską wobec ciebie, słusznie mógł dać ci łaskę dzielenia Jego stanu. W ten sposób, martwa dla rzeczy przemijających, przeniosłaś się do przybytków nieprzemijających w wieczności, gdzie mieszka Bóg i odtąd dzielisz Jego życie...

Cieleśnie byłaś Jego mieszkaniem, a teraz On stał się miejscem twego spoczynku. „To jest miejsce mego odpoczynku na wieki” (Ps 132,14). Tym miejscem spoczynku jest ciało, które przybrał, wziąwszy je uprzednio od ciebie, Matko Boża – ciało, w którym, jak wierzymy, ukazał się obecnemu światu i ukaże w przyszłym, kiedy przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Skoro jesteś przybytkiem Jego wiecznego spoczynku, oddalił On od ciebie zepsucie i wziął cię do siebie, pragnąc zachować cię w swej obecności i miłości. Oto dlaczego przyznaje ci wszystko, o co poprosisz, jako matce troszczącej się o swoje dzieci, a wszystko, czego zapragniesz, On dokonuje z boską mocą – On, błogosławiony na wieki.


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 następna >>