25 Styczeń 2020, 12:40

Dwunasta Niedziela zwykła

23.06.2019, 10:31

zdjęcie niedostępne

Łk 9, 18 - 24
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: "Za kogo uważają Mnie tłumy?"

Oni odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał".

Zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?"

Piotr odpowiedział: "Za Mesjasza Bożego".

Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: "Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie".

Potem mówił do wszystkich: "Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa".

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało

20.06.2019, 12:05

zdjęcie niedostępne

Przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, podczas której publicznie czcimy Chrystusa obecnego w sakramencie Eucharystii. Uroczystość tę ustanowił papież Urban IV w 1264 r. jako zadośćuczynienie za błędy heretyków (którzy zakwestionowali realną i substancjalną obecność Jezusa w Eucharystii) oraz w celu umożliwienia wiernym oglądania Najświętszego Sakramentu.

Dzisiejsza uroczystość jest bardzo mocno związana z Wielkim Czwartkiem. Chrystus przed tym, jak miał oddać swoje życie na drzewie krzyża, nie chciał nas zostawić samych sobie - dał nam więc swoje Najświętsze Ciało i Krew na pokarm, który zbawia: "Bierzcie, to jest Ciało moje...To jest moja Krew..." (Mk 14,22.24). Od tego momentu słowa te są wypowiadane na każdej Mszy świętej i są one prawdziwe, bo gdybyśmy uklękli i czcili jak Boga zwyczajny chleb i wino, dopuścilibyśmy się największego bałwochwalstwa.

Obchodowi uroczystości Bożego Ciała towarzyszy uroczysta procesja. Chrystus wychodzi z kościołów na ulice, gdyż chce brać udział w życiu społecznym, chce spotkać wierzących w Niego oraz chce, aby nasze codzienne życie było przeniknięte Jego obecnością. Idąc ulicami miast i wsi, z monstrancji zaprasza do pójścia za Nim: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). To zaproszenie dotyczy każdego, bo bez pokrzepienia Ciałem i Krwią Chrystusa nie dojdziemy do celu naszej ziemskiej pielgrzymki.

"Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!"

Uroczystość Najświętszej Trójcy. Bukowo - Uroczystość odpustowa ku czci Św. Antoniego

16.06.2019, 10:46

zdjęcie niedostępne

Ewangelia
J 16, 12-15

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi".

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Link do kamery na żywo na miejsce pielgrzymek do grobu św. Antoniego w Padwie. Grób św. Antoniego w Padwie

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

09.06.2019, 10:23

zdjęcie niedostępne

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Sekwencja

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Tylko cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Ewangelia
J 20, 19-23
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: ``Pokój wam!`` A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: `Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam`. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: `Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane`.

Siódma Niedziela Wielkanocna - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

02.06.2019, 10:32

zdjęcie niedostępne

Łk 24, 46-53
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka".

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.


<< poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 następna >>