17 Styczeń 2020, 16:35

Nowe Budkowice



Nowe Budkowice - nazwa Neu Baudendorf wprowadzona w 1936 roku. Kolonia (do dzisiaj używana jest tradycyjna nazwa H wsi - Kolanisty) założona w 1764 roku na gruntach folwarku należącego do zam­ku opolskiego (domeny opolskiej) w ramach kolonizacji fryderycjańskiej. Pola dawnego folwarku, którego po­czątki sięgają XVI wieku nazywano jeszcze niedawno we wsi Dworownia, od słowa "dwór". Sam folwark, nazy­wany też wówczas Małe Budkowice, został podzielony miedzy 14 kolonistów, którzy byli Ślązakami i w większości mieli pochodzić z Łubnian.




Każdy z kolonistów otrzymał jeden pruski łan ziemi (7,5 hektara). W 1783 roku 14 zagród zamieszki­wało 81 osób. W 1845 roku wieś składała się z 55 domów, w któ­rych mieszkało 68 osób, w tym 8 ewangelików. We wsi była rów­nież smolarnia. W 1861 roku licz­ba mieszkańców wsi wzrosła do 397. W dalszym ciągu notujemy 14 gospodarstw kolo­nistów i 19 chałupników. We wsi mieszkało również 2 Żydów, a wszyscy pozostali mieszkańcy byli katolikami. Nowe Budkowce posiadały wówczas karczmę i kuźnię. Od początku istnienia wsi związany był z nią przysiółek Morcinek (Morzinek - Martinsgrün), notowa­ny prawie zawsze wspólnie z Nowymi Budkowicami. Mieszkańcy wsi należeli oczywiście do parafii Stare Bud­kowice. Do 1905 roku dzieci uczęszczały również do szkoły w tej miejscowości. Od tego roku istniała szkoła w samej wsi.




W 1912 roku była to szkoła dwuklasowa, do której uczęszczało 125 katolickich dzieci. Liczba mieszkańców wsi rosła aż do I wojny światowej i w roku 1910 wynosiła 544 osoby. Następnie notujemy spadek liczby mieszkańców do 438 osób w roku 1939. Obecnie zameldowanych jest we wsi 481 osób.